آغوش مادرجعفر پناهی برنده جایزه ساخاروف ۲۰۱۲:

"پسر نسرين ستوده اصلا در شرايط روحي مناسب نيست...نيازمند آغوش مادر است..."