هذا الجنون العاشقی

آخرین شب یلدای کیانوش آسا در خوابگاه مجیدیّه دانشگاه علم و صنعت
آخرین شب یلدای کیانوش آسا در خوابگاه مجیدیّه دانشگاه علم و صنعت
آخرین شب یلدای کیانوش آسا در خوابگاه مجیدیّه دانشگاه علم و صنعت
آخرین شب یلدای کیانوش آسا در خوابگاه مجیدیّه دانشگاه علم و صنعت
و گلوله به پهلویش اصابت کرد
و گلوله به گلویش اصابت کرد
وگلوله ازشیارهای روی شلوارش به خیابان خون داد
تنبور بزن کیانوش.درتنبورت بزن.تنبور زنم کن


3