تو تنها اقاقیای یادبود منی که بخاطر مزار نروئیده ای


من اگر کفنی داشتم
نگاه لیلا می کردم و
می مردم

بهرام اردبیلی "متولد۲۴ اسفند ۱۳۲۱"از شاعران شعر دیگرِ دهه ی چهل است

۳۰ بهمن ۱۳۸۴ در گذشت.کم نوشته. کمتر منتشر کرده. کمتر تر حرف زده
نظرات