زخمِ کهنه ما را عمیق تر خواهد کرد


بیژن است،بیژن الهی.دارد به درختانی نگاه می کند که معشوقه های خدا هستند روی زمین.برگشتم گفتم:زمانی از یاد رفته بودیم،میان همان پرده ها به معّمای خاموشی پرهیجان،دوباره برگشتم گفتم،بیژن دیدی که داری پیر می شوی درونِ فصل های سکوت،بیژن گفت: زخمِ کهنه ما را عمیق تر خواهد کرد.حالا ببین مویم سفید و زخم درونم سیاه شد


0