برف های درون قلب
برف,برف است,گوله های سفید,می بارد
مثل اینجا,تهران هفدهم اسفند
یا آنجا,واشنگتن,هشت مارس
اما دلتنگی فرق دارد
دلتنگی من درون قلب است,دلتنگی تو حرف است
1