چه کسی تو را ستوده نمی خواهد؟ خانه اش ویران باد

تو دنیای مجازی هممون نسرین ستوده ایم! اما تو دنیای واقعی و تو عمل فقط یه نسرین ستوده هست! یک زن کامل درووووود به شرف و استقامت و ایستادگیش و زنانگیش.
.
 نظرات