پست‌ها

این جنبش سبز نیست که به ما نیاز داره، این ما هستیم که به جنبش سبز محتاجیم

تصویر تو برای همیشه در ذهن مردمان این سرزمین حک شده است میرحسین بزرگ