پست‌ها

نسرینی که ستودنی ست

و تو همیشه اسطوره هستی

هشتاد و یک روز است که آفتاب به خانه تو نرسیده است و ما

عزت الله سحابی ، نیم قرن مبارزه و آزادی‌خواهی برای مردم ایران