پست‌ها

مستند سازان را آزاد کنید!

عبداله،عبداله،عبداله

اعتراض به ارسال پارازیت

جان لنون، موسیقی دان اسطوره ای با اثر جاودانه تصور کن...

پاييز آمد (اجرا شده توسط گروه کر ) محمدرضا علیقلی

بليط ورود احمدي نژاد به خاك آمريكا

جمع شید جمع شید که یکی دیگه رو امروز وسط خیابون دار زدند.

زندانیان دیروز ظهرِ تن ات انهدام کابوس

ستوده باد چنین زنی

بند زنان

حال و هوای یک رئیس جمهور در حصر

بازگشت فلامینگو ها به رضائیه

گفتم مرد, یاد اون نامرد افتادم که پیشونیت رو

تولد شما مارا به یاد آزادی میاندازد

علی کریمی پیراهن اش را به اشکان سهرابی شهید اعتراضات ضد حکومتی سال 88 تقدیم کرد

پوستر براي درياچه اورميه