پست‌ها

دهانم بسته است،اما انگشتانم می نویسد.

نامه محمدرضا شجریان با دستخطش برای اصغر فرهادی

نام کسانی که به آن مخلوط خون و آسفالت خیانت کردند در صفحه سیاه تاریخ ثبت خواهد شد/ آن هم در این انتخابات بی‌رمق