پست‌ها

پرچمِ روی کلاه الهه که «الله» بر آن نیست

تیشه زدی به ریشه این شب پرستها

محاکمه در عقربه ی سنگین بی لب ی

ما را به خاطر بیاور!