پست‌ها

چاقوها به رقص زدن در آماده بودند

نه دیکتاتور من از تو تشکر نمیکنم

این همه «در وطن خویش غریب»

اینجا زنجان ... حال نرگس خوب است