پست‌ها

دستی به دور گردن خود می‌لغزانم

تهران، خیابان ولیعصر در ۸ دقیقه

خدا ایرانو گذاشته رو ویبره رفته چرت بزنه

او رضا شهابی ست

رگ های این سرزمین از تن من خون می گیرد

مارگارت ، چرا هیچ کس تو رو دووس نداره دختر ؟

روزی که جمهوری مان را اسلامی کردند: دوازده فروردین