پست‌ها

ارگاسم همگانی یک ملت،دیکتاتور دیکتاتور تشکر تشکر!

من انقلابی هستم

حتی دستهای مماس از پشت ِ ضخامت ِ دوجداره های شیشه ای... قلب های مماس

کلید تا کلید

"بدون هیچ دلیلی، خاک تو سر جلیلی"