نسل بي خاصيت
بی خاصیت بودن.خاصیتِ،خاص را نخواستن.نتوانستن.نبودن در توانستن.نيستن در نرسيدن.دست کشیدن به آلتمان،بازگشت به روزمرگی.خود را خاص خواندن اما بی خاصیت بودن از خاصیت.رونمایی از کتاب هاي پفکی .شعرهای تخمی،شلغم بازی سیاسی،فیلم ها کشکی.نسلم داریم خودمان را گول می زنیم از بی خاصیتمان.
0