نسرینی که ستودنی ست

زنان بزرگ کم نیستنددر این سرزمین.اصلا این سرزمین یک زن بزرگ است به نام ایران.که دخترانشان را در آن مثل خودش بزرگ می کند.امروز نسرین ستوده با دستبند،آبی شد.همان آبی که چهره اش همیشه پیدانبود،اما این بار پیدا شد.


0