من یک اغتشاشگرم

بیست دوم خرداد باز من یک اغتشاشگرم برایت،یک محارب،بیست دوم خرداد باز تنم  تشنه لگدهای توست.دلم برای باتوم تنگ شده.دلم برای گاز اشک آور.برادر این بار که ماشه را کشیدی .گلوله را مستقیم بزن وسط پیشانی ام .ایراد ندارد،بزار خون من ، شام تو باشد.
شیراز دو سال پیش دو شب مانده به انتخابات
0