آزادی بیشتر از ساعت ها به چشمانمان آویزان می شود

 
احمد زیدآبادی و مجید توکلی در هواخوری زندان رجایی‌شهر
.....................
می دانیم تحمل و شکیبایی را تنها راه گذر از این روزهای تلخ و سیاه می دانید . حقا که درس شرافت و ایستادگی را بر ما تمام کردید.
0