به یاد بیاور

http://simorgh3.files.wordpress.com/2011/11/381140_1945911188049_1850615724_1358159_1965649278_n.jpg 
دل سوختتر از پدر و مادر چه کسی می تواند باشد

(پدر و مادر ندا آقاسلطان از جانباختگان جنبش سبز اعتراضی ایران)
0