اعتراض به سبک خودکشی

دردی دراین خبر هست که قلب انسان رو به درد میآورد.برای بدار کشیده نشدن تن به غربت وپناهجویی می دهی اما کاری دراین دنیای متمدن با تو می کنندکه خودت رو به دار بکشی،ای وای.در اعتراض به شرایط غیر انسانی پناهندگی در آلمان و ایالت بایرن در شهر وورتسبورگ, پناهندگان بعد از خودکشی محمد رهسپار که دو شب پیش خود را حلق آویز کرد دست به اعتصاب غذا زده اند و ما از تمام رسانه ها و سایت هایی که برای کرامت انسانها ارزش قائل هستند و قلم می زنند تقاضا داریم که با پوشش دادن به این اخبار حمایت خود را از پناهنده های وورتسبورگ اعلام نمایند تا بتوانیم محکم تر برای تغییری که باید در این شرایط ایجاد کنیم بایستیم. / جمعی از پناهجویان از کشورهای مختلف در وورتسبورگ 

                                                                                                      
0