و بازار به اعتراض در آمددرگیری ها در بازار ادامه دارد.
استانبول و سعدی درگیری های فیزیکی جدی رخ داده.
در منوچهری گاز اشک آور زدند
نیروهای سپاه با لباس فرم وارد بازار شدند
(حال و هوای برخی خیابونهای تهران / چهارشنبه, ۱۲ مهر, ۱۳۹۱)