رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

روزی که به جای قیمه‌ی امام حسین، گلوله‌ نذری ‌دادند.