روزی که به جای قیمه‌ی امام حسین، گلوله‌ نذری ‌دادند.