می گویند:"قبر بخر و بیا جنازه اش را تحویل بگیر"


می گویند:"قبر بخر و بیا جنازه اش را تحویل بگیر".نمی گویند:در بازجویی ها به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته.نمی گویند:آثار کبودی و شکنجه بر تن و صورت و سرش مشهود است.نمی گویند:زیر ضرب و شتم له شده بود و یک جای سالم در بدنش نبود.چطوری میتونید به پدر مادری که برای بزرگ کردن بچه ش خون جگر خورده و کلی زحمت کشیده بگویید.

پانوشت:تمام اتفاقات و مصاحبه منتشر شده با خانواده ستار بهشتی را در بالاترین بخوانید