بدون زنان انساني در كار نيست

تظاهرات روز جهانی کارگر استانبول است.تصویری از روز جهانی کار.تصویری از کارگر معترض.تصویری از اعتراض.تصویری از جوانانی که کارگر نیستند.تصویری از جوانانی که کارگر هستند.تصویری از عشق های چپی.تصویری از تنفر به مخالفت با همه،تصویری از زن.تصویری از اینکه بدون زنان انساني در كار نيست.” لنین" گفته بود:بدون زنان هیچ جنبش واقعیِ توده ای نمیتواند وجود داشته باشد! 
0